Netrestnost skutku pěstování a zpracování Cannabis bez povolení úřadů v letech 2004 – 2013 k účelům průmyslovým a pokusnickým a od r. 2008 k účelům terapeutickýmNetrestnost skutku pěstování a zpracování Cannabis bez povolení úřadů v letech 2004 – 2013 k účelům průmyslovým a pokusnickým a od r. 2008 k účelům terapeutickým

1.     Novelizací zákona o návykových látkách bylo od 20.května 2004 (po vstupu České republiky do Evropské unie) bez řádné notifikace dle povinnosti Směrnice 98/34/ES až do 1.dubna 2013 opětovně nenotifikonavou novelou zákona o návykových látkách č. 50/2013 Sb. bylo povoleno právnickým a fyzickým osobám získávat, pěstovat, zpracovávat a distribuovat Cannabis sativa L. (dále jen Cannabis) bez omezení množství THC v rostlině k účelům pokusnickým a průmyslovým, a to bez hlášení úřadům, pokud byla pěstitební plocha do 100 m2/osobu (viz §§ 5,odst 5 a 29 zákona o návykových látkách v platném znění).

2.     Omezení množství THC v rostlině Cannabis, čili získávat, pěstovat, zpracovat a distribuovat Cannabis k účelům průmyslovým a pokusnickým, změnila ČR i přes varování rešeršního orgánu parlamentu, Parlamentního institutu, opět bez řádné notifikace na 0,3% THC v rostlině ke dni 1.4.2013, aniž by však policie měla od 1.5.2004 právně závaznou metodiku měření obsahu THC v rostlině a právně závaznou evropskou metodiku dle Nařízení Rady, která je závazná pro všechny členy EU, ignorovala a ignoruje, stejně jako měření obsahu THC dle definice Cannabis dle § 2 zákona o návykových látkách jako celou nadzemní část rostliny včetně vrcholíku, kdy policie měřila a měří obsah THC z pár gramů vrcholíku.

3.     Brutální porušení zákonů s důsledky zločinů proti lidskosti a miliardovými škodami (v Euro) na státní a soukromé rozpočty dosud stále policie odmítá šetřit, respektive SZ to zakazuje a ústavní soud tyto do očí bijící důkazy prozatím stále ignoruje řešit v souladu s mezinárodními úmluvami, ústavou a zákony, viz rozhodnutí ústavního soudu č,j. II. ÚS 664/12, IV.ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13 a II.ÚS 289/14 na http://nalus.usoud.cz/ Prozatím žádná složka policie nežádá šetřit odpovědné osoby ve státních službách, ale ani ty, kteří zločiny roky organizují, nebo jako nejvyšší státní zástupci zločiny kryjí, viz důkazy na http://pavel-zeman.blogspot.cz/ 

4.     Od 1.1.2014 je díky (právně vadně notifikované, neúčinné-nevymahatelné, porušení čl. 8 Směrnice 98/34/ES) novele zákona návykových látkách č. 273/2013 Sb. povoleno bez hlášení úřadům získávat, pěstovat, zpracovávat a distribuovat Cannabis z plochy do100 m2/osobu k účelům zahradnickým, technickým a průmyslovým s obsahem do 0,3% THC v Cannabis.

Doložme k tomu vztažné rozsudky Soudního dvora Evropské unie

1.     Rozsudek C‑137/09 (Josemans) zakazující kriminalizovat výzkum a terapeutické využití Cannabis (bod 36 rozsudku)

2.     Rozsudek C 59/11 (Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS) zákaz monopolu odrůdové banky s registrovanými odrůdami rostlin (SDEU povolil obchodovat, pěstovat a šlechtit necertifikované, křížené a původní odrůdy rostlin)

3.     Rozsudky k nevymahatelnosti nenotifikovaných technických ustanovení dle povinnosti Směrnice 98/34/ES: C -194/ 94 (CIA Security Internatinoinal SA vs. Signalson SA, Securitel SPRL) a C-390/99 (Canal Satélite Digital), Soudní dvůr EU nenotifikaci směrnice 98/34/ES aplikoval i v trestních věcech jako je C‑267/03 (Lindberg) nebo C-20/05 (Schwibbert).

Doložme rovněž judikáty Nejvyššího a Ústavního soudu ČR

1.     Domovní pohlídka a konfiskace majetku (např. pár vzorků z vrcholíku) včetně majetků z nebytových prostor musí být předem schválena soudem: Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/09 z 8. června 2010

2.     Pěstování a zpracování Cannabis (nad 0,3% THC) k alternativní léčbě sebe a druhého pomocí Cannabis není trestný čin: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 3 Tdo 52/2008 a právní rozklad - Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008

3.     Pěstování Cannabis (nad 0,3% THC) není výroba drog: Usnesení Nejvyššího soudu 3 Tdo 687/2006 z 21. června 2006 a Nález Ústavního soudu II. ÚS 254/08 z  18. listopadu 2008

4.     Povinnost soudu položit předběžnou otázku SDEU: Článek 267 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (viz nález II ÚS 1009/08 ze dne 08.01.2009.ve věci Pfizer, body 22 a 30)

Judikát Nejvyššího soudu čj.  30 Cdo 1542/2003: právo na ochranu osobnosti je právo nemajetkové a nepodléhá promlčení! NS čj. 25 Cdo 1240/2009 – rozsudek o náhradě škody ve prospěch postiženého občana