Závěry Cataniovy zprávy schválené Evropským parlamentem 7.12. 2004 č.j. A6-0067/2004

Dodnes nebyla žádná níže uvedená doporučená opatření implementována!


1)      navrhnout opatření, zcela odlišná od těch doporučených, pro dosažení obecného cíle protidrogové strategie EU, přičemž přednost by měla být dána ochraně života a zdraví uživatelů nepovolených látek a zlepšení jejich blahobytu a ochrany, a to vyváženým a uceleným přístupem k celému problému;

2)      stanovit minimální normy pro zvýšení účinnosti preventivních opatření a pro znovuzačlenění závislých do společnosti, jež by bylo založené na osvědčené praxi ve členských státech, s cílem snížit dopady užívání drog na společnost;

3)      klást větší důraz na minimalizaci poškození uživatelů drog, na informovanost, prevenci, péči a pozornost věnovanou ochraně života a zdraví osob majících problémy v důsledku užívání nedovolených látek a stanovit opatření, která zabrání sociálnímu vyloučení místo zavádění represivních strategií, jež hraničí s porušováním základních lidských práv a často k tomu také vedou;

4)      klást důraz na posílení informačních opatření v souvislosti s důsledky užívání různých typů drog (především syntetických), která by se měla zakládat na vědeckých poznatcích;

5)      definovat a výrazně posílit aktivní účast drogově závislých a uživatelů nepovolených látek, občanské společnosti, nevládních organizací, dobrovolného sektoru a široké veřejnosti na řešení problémů spojených s užíváním drog, zejména užším začleněním organizací, které se touto oblastí zabývají, a experimentálním založením zvláštních středisek, jež budou prosazovat protizákazovou strategii a minimalizaci poškození uživatelů drog;
6)      přezkoumat možnosti prosazování a zabezpečení výroby jakýchkoli ilegálních drog pro lékařské a vědecké účely a podpořit možnost zahájení pilotních projektů trvale udržitelného trhu s povolenými produkty získanými z rostlin uvedených v Jednotné úmluvě OSN z roku 1961, jako jsou rostliny koka a konopí;
7)      poskytnout a zajistit přístup k substitučním programům se zvláštním odkazem na vězeňské prostředí a podporovat alternativní postupy k trestu odnětí svobody u uživatelů nepovolených lá­tek;

8)      podpořit výzkum možností využití rostlin, které jsou v současné době zakázané nebo jsou v takzvané šedé zóně (například konopí, opium, listy koky), pro lékařské potřeby, pro účely bezpečnosti potravin, udržitelného zemědělství, alternativní výroby energie, jako náhrada výrobků na bázi dřeva nebo ropy a další prospěšné účely;

9)      přehodnotit rámcové rozhodnutí o pašování drog, aby zohledňovalo stanoviska Evropského parlamentu při zachování zásady subsidiarity a proporcionality zakotvené ve smlouvách;

10)  provést vědeckou studii o nákladech na současnou politiku v souvislosti s kontrolou omamných látek a o jejich přínosech, včetně: 
  • analýzy konopí a jeho různých povolených a zakázaných derivátů, mimo jiné zhodnotit jejich účinek a léčebný potenciál a také důsledky kriminalizace a její možné alternativy;
  • analýzy účinnosti programů distribuce heroinu pod lékařským dohledem pro terapeutické účely s cílem snížit úmrtnost v důsledku užívání drog;
  • analýzy nákladů na prohibiční politiku, pokud jde o personální zabezpečení a finanční zdroje, jež jsou nutné k prosazování zákonů, a jejich hospodářských, právních a společenských dopadů a dopadů na životní prostředí;
  • analýzy dopadu současné politiky v rámci evropské strategie a celosvětového systému drogové kontroly na třetí státy.

EVROPSKÝ PARLAMENT
                   A6-0067/2004 - 7.12.2004


ZPRÁVA
 
týkající se návrhu doporučení Evropského parlamentu Radě k protidrogové strategii EU (2005–2012)
(2004/2221(INI))
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Giusto Catania

OBSAH


NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU RADĚ
VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
NÁVRH DOPORUČENÍ B6-0070/2004
POSTUPNÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU RADĚ

týkající se protidrogové strategie EU (2005–2012)
(2004/2221(INI))
Evropský parlament,
­– s ohledem na návrh doporučení Radě, který předložila Rosa Díez González za skupinu PSE, týkající se evropské protidrogové strategie (2005-2012) (B6-0070/2004),
– s ohledem na hlavu V Smlouvy o EU,
– s ohledem na hlavu VI Smlouvy o EU a zejména na čl. 31 odst. 1 písm. e) a čl. 34 odst. 2 písm. b),
– s ohledem na Smlouvu o ES a zejména na článek 252,
– s ohledem na Smlouvu zakládající Ústavu pro Evropu a zejména články I-16, I-17, I-40, II-94, II-95, III-271, III-278, III-305 a další,
– s ohledem na mezinárodní, evropské a národní nástroje na ochranu lidských práv a základních svobod a zejména ochranu práva na život a ochranu zdraví,
– s ohledem na integraci Schengenského acquis do Smlouvy o EU a Smlouvy o založení ES,
– s ohledem na úmluvy Organizace spojených národů z 30. března 1961 o omamných látkách, doplněnou Ženevským protokolem z 25. března 1972; z 21. února 1971 o psychotropních látkách a protokolem z 19. prosince 1988 proti nedovolenému šíření omamných a psychotropních látek,
– s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 302/93 ze dne 8. února 1993 o zřízení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost 1,
– s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu týkajícího se akčního plánu Evropské Unie na potírání drog (1995–1999) (KOM(94)0234),
– s ohledem na politické prohlášení týkající se drog a usnesení přijatá během zvláštního zasedání Valného shromáždění OSN (UNGASS) ve dnech 8. a 10. června 1998,
– s ohledem na rozhodnutí Rady a Evropského parlamentu 102/97/ES ze dne 16. prosince 1996 o přijetí společného akčního programu pro předcházení drogové závislosti v rámci aktivit v oblasti veřejného zdraví(1996-200) 2,
– s ohledem na Radou přijatou společnou akci 96/750/GAI ze dne 17. prosince 1996 o sbližování právních předpisů a praxe členských států EU pro boj proti drogové závislosti a předcházení nedovolenému obchodu s drogami a boj proti němu 1,
– s ohledem na Radou přijatou společnou akci 97/396/GAI ze dne 16. června 1997 o výměně informací, hodnocení rizika a kontrole nových syntetických drog 2,
– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2046/97 ze dne 13. října 1997 o spolupráci mezi severem a jihem v boji proti drogám a drogové závislosti 3,
– s ohledem na výroční zprávu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost,
– s ohledem na akční plán Rady a Komise pro zlepšení uplatňování ustanovení Amsterodamské smlouvy pro vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva, schválený na zasedání Evropské rady ve Vídni v prosinci 1998 a zejména na body 13, 14, 44, 47 a 51,
– s ohledem na závěry zasedání Evropské rady v Tampere ve dnech 15. a 16. října 1999 uvedené zejména v bodech 43, 48, 50, 59 60, 61 a 62,
– s ohledem na zasedání Evropské rady v Helsinkách ve dnech 10. a 11. prosince 1999 a zejména na bod 51, ve kterém se hovoří o protidrogové strategii (2000–2004),
– s ohledem na závěry zasedání Evropské rady v Santa María de Feira ve dnech 19. a 20. června 2000 a zejména na bod 51, ve kterém se schvaluje akční plán EU na potírání drog (2000–2004),
– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady 2001/97/ES ze dne 4. prosince 2001 o předcházení zneužití finančního systému k praní špinavých peněz,
– s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropského parlamentu, které se týká realizace akčního plánu EU na potírání drog pro období 2000–2004 (KOM(2001)0301 a KOM(2002)0599),
– s ohledem na návrh nařízení Rady o úpravě nařízení Rady (EHS) č. 302/93 ze dne 8. února 1993 o vytvoření Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (KOM(2003)808) 5085/04 CORDOGUE 7 SAN3),
– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o drogových látkách,
– s ohledem na rámcové rozhodnutí o pašování drog, které přijala Rada,
– s ohledem na čl. 114 odst. 3 a čl. 83 odst. 5 jednacího řádu,
– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0067/2004),
A. vzhledem k tomu, že užívání drog a obchod s drogami jsou ve všech členských státech EU nadměrně rozšířeny a že tento problém nelze řešit v jednotlivých členských státech individuálně, protože je nevyhnutelně nutné, aby Evropská unie přijala skutečnou evropskou politiku v boji proti drogám a aby ji zaváděla jednotně a globálně za použití všech prostředků nutných pro prevenci a řešení zdravotnických problémů, které zneužívání drog způsobuje, i problémů souvisejících se sociálním vyloučením osob i prostředků pro náhradu společenských škod způsobených organizovanou trestnou činností v souvislosti se šířením drog,
B. vzhledem k tomu, že i přes politiky, které se do současné doby prováděly na mezinárodní, evropské a národní úrovni, výroba, spotřeba a prodej zakázaných látek uvedených ve třech úmluvách organizace Spojených národů dosáhly extrémně vysoké úrovně v členských státech a vzhledem k tomu, že díky tomuto neúspěchu je nezbytné, aby EU přehodnotila základní strategii proti omamným látkám,
C. vzhledem k tomu, že Rada ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí na svém zasedání dne 8. června 2004 rozhodla, že je nutno uvést do praxe novou protidrogovou strategii EU pro období 2005–2012, která by měla položit základy dvou tříletých akčních plánů EU na potírání drog (2005–2007 a 2009–2011), po nichž následuje vždy jednoleté hodnocení (2008 a 2012) a že tato strategie by měla být přijata během zasedání Evropské rady v prosinci 2004,
D. vzhledem k tomu, že Nizozemsko za svého předsednictví v Radě předložilo 6. července 2004 skupině „Drogy“, vytvořené na horizontální úrovni, návrh protidrogové strategie EU (2005–2012) (CORDROGUE 53), který zohlednil závěry konference konané ve dnech 10. a 11. května 2004 v Dublinu, jež měla na programu „strategii EU v boji proti drogám“ (CORDROGUE 36), a vzhledem k tomu, že tyto návrhy byly dále posuzovány na zasedáních ve dnech 7.– 8. září, 30. září a 1. října 2004,
E. vzhledem k tomu, že Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) ani Komise dosud nepředložily své zprávy o technickém a politickém hodnocení, respektive zprávy, které by umožňovaly hodnotit, do jaké míry bylo dosaženo jedenácti obecných cílů a šesti hlavních cílů stanovených v protidrogové strategii EU (2000–2004),
F. vzhledem k tomu, že Rada jedná se skupinou „Drogy“ a výborem CAT (výbor uvedený v článku 36 Smlouvy o EU) o obsahu návrhu protidrogové strategie EU (2005–2012), aniž by bylo k dispozici hodnocení protidrogové strategie EU (2000–2005) a hodnocení uplatňování akčního plánu EU na potírání drog (2000–2005), které má vypracovat Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) a Komise, a jejichž výsledky mají být předloženy v listopadu 2004, a vzhledem k tomu, že schůze národních koordinátorů EU by měla posoudit, zda dochází k pokroku ve skupině „Drogy“, vytvořené na horizontální úrovni,
G. vzhledem k tomu, že Komise pro boj proti drogám Spojených národů zahájí přípravu zvláštní konference OSN o drogách v roce 2008, deset let od konání summitu v roce 1998,
H. vzhledem k tomu, že je nezbytné sestavit přesné, vyčíslitelné, funkční cíle, aby bylo možné stanovit, zda stanovené cíle a stanovená opatření vedly k dosažení výsledků a do jaké míry,
I. vzhledem k tomu, že je názoru, že aby se podařilo vyhnout analýze, která používá přílišné zjednodušení širokého spektra problémů spojených s užíváním drog, rizika, která s sebou drogy přinášejí, se musí analyzovat mj. z vědeckého, sociologického a kulturního hlediska, nikoli pouze přesně zkoumat objektivní a srovnatelné údaje, nýbrž hodnotit také pozorně jakékoli další důsledky a negativní vliv na rozvoj společnosti, a vzhledem k tomu, že požaduje zveřejnění těchto analýz a hodnocení,
J. vzhledem k tomu, že národní politika musí být založena na vědeckých poznatcích s ohledem na všechny druhy drog, nikoli na citové reakci, neboť každý drogový problém vyžaduje zvláštní přístup; vhledem k tomu, že obecný přístup podkopává důvěryhodnost všech aspektů politiky,
K. vhledem k tomu že je nezbytně nutné na základě těchto nástrojů a analýz začít s přehodnocováním protidrogových politik, aby byly efektivnější a účinnější, pokud jde o cíle, jichž má být dosaženo, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat alternativním politikám, které již nyní mají lepší výsledky v mnoha členských státech, např. snižování úmrtnosti v důsledku užívání drog, ochranu zdraví a zajištění znovuzačlenění drogově závislých do společenského a ekonomického života společnosti,
1. doporučuje Evropské radě a Radě v souvislosti s vytvořením budoucí protidrogové strategie EU (2005–2012) a obecně v souvislosti s politikou EU v boji proti drogám:
a) nově definuje evropskou spolupráci v protidrogové politice, která se zaměří na boj proti přeshraničnímu pašování a pašování ve velkém měřítku a která zohlední všechny hlediska problémů a bude založena na respektování občanských a politických práv, ochraně životů a zdraví jednotlivců;
b) stanovit jasné, přesné, vyčíslitelné cíle a priority, které mohou být převedeny do operačních ukazatelů a opatření v dalších akčních plánech a které jednoznačně stanoví odpovědnosti a termíny plnění a zohledňují zásadu subsidiarity. Pro usnadnění zavádění by měl být na celoevropské úrovni přijat multidisciplinární přístup ve vztahu k jasně stanoveným cílům (koordinace, poskytování informací, hodnocení a mezinárodní spolupráce);
c) zaznamenat, že doposud provedená hodnocení šesti hlavních cílů stanovených v protidrogové strategii EU (2000–2004) ukazují, že žádný z nich nevykazuje uspokojivé výsledky a vyvodit politické a legislativní důsledky z této skutečnosti při navrhování evropské protidrogové strategie na období 2005-2012 a přidružených akčních plánů;
d) zohlednit hodnocení dosažených výsledků v rámci šesti hlavních cílů, které byly stanoveny v protidrogové strategii EU;
e) založit novou strategii spíše na vědeckém výzkumu a hloubkových a strukturovaných konzultacích s těmi, kteří jsou v rámci členských států do tohoto problému zapojeni;
f) založit novou protidrogovou strategii EU na institucionálních a finančních základech, které vycházejí z předchozích úspěšných činnosti, úspěšných postupů a harmonizace vnitrostátních právních systémů a opatření;
g) zvýšit sociální a vědeckým výzkum v oblasti zakázaných látek důležitých pro lékařské a společenské účely;
h) vytvořit v celkovém rozpočtu EU zvláštní kapitolu, jež bude určena výhradně pro financování všech opatření, která bude nutno stanovit v budoucích akčních plánech, jež bude muset Komise přijmout, protože jinak nebude možné dosáhnout cílů stanovených v protidrogové strategii;
i) vytvořit zvláštní rozpočtovou položku, která podpoří probíhající proces konzultace se zúčastněnými organizacemi občanské společnosti a nezávislými odborníky v oblasti dopadu protidrogových politik mezi občany;
j) vypracovat detailní hodnocení účinnosti zavádění předchozí strategie, zejména s ohledem na:
  • prevenci užívání drog a závislosti,
  • snížení dodávky omamných látek a poptávky po nich,
  • omezení společenských dopadů (marginalizace),
  • snížení počtu osob, které utrpěly újmu na zdraví,
  • snížení drobných zločinů v souvislosti s drogami a organizovaného zločinu; a tudíž nepřijímat novou protidrogovou strategii EU (2005–2012) aniž jsou známy skutečné výsledky dosažené předchozími strategiemi, získané na základě vhodných technických měření a politických hodnocení;
k) pravidelně informovat Evropský parlament v souladu s principy legitimní demokracie, průhlednosti a loajální spolupráce mezi orgány o stavu jednání o protidrogové strategii (2005–2012) v Radě;
l) dostatečně včas konzultovat s Evropským parlamentem návrh protidrogové strategie EU (2005–2012) před jejím přijetím, aby mohlo být jeho stanovisko zohledněno;
m) navrhnout opatření, zcela odlišná od těch doporučených, pro dosažení obecného cíle protidrogové strategie EU, přičemž přednost je dána ochraně životů a zdraví uživatelů omamných látek, zvýšení jejich blahobytu a ochraně prostřednictvím platformy, která umožní k problému zaujmout vyvážený a ucelený přístup, neboť dosavadní návrhy jsou nevhodné;
n) posílit evropské systémy spolupráce, neboť hranice EU s 25 státy se přiblížily zemím, které jsou výrobci drog, a omezit pašování drog do Unie a jasně definovat a rozšířit nový mechanismus evropské koordinace v oblasti protidrogové politiky, mj. prostřednictvím Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, aby bylo dosaženo platformy uceleného a vyváženého přístupu zahrnujícího více oborů, což je dnes, po přistoupení deseti nových členských států, mnohem potřebnější než kdykoliv předtím;
o) vytvořit minimální standardy, které zvýší efektivitu zásahových a rehabilitačních opatření založených na lepších praktikách ve členských státech, s cílem snížit dopady užívání drog na společnost;
p) věnovat odpovídající pozornost nové situaci, která nastala po přistoupení deseti nových členských zemí do Unie a která vyžaduje intenzivnější spolupráci se zeměmi, které představují nové hranice EU;
q) zvýšit mezi uživateli drog dostupnost programů minimalizace poškození uživatelů drog (zejména zabránit šíření HIV a dalších nemocí přenosných krví);
r) stanovit minimální normy pro rehabilitační opatření vycházející z nejlepší praxe v členských státech, která nahradí substituční léčbu, které je věnována příliš velká pozornost. V tomto ohledu je nutné vynaložit zvláštní úsilí na prosazení společenské rehabilitace;
s) klást větší důraz na minimalizaci poškození uživatelů drog, informovanost, prevenci, péči a pozornost věnovanou ochraně životů a zdraví osob majících problémy v důsledku užívání omamných látek a určit opatření, která zabrání, aby tito lidé byli odsunuti na okraj společnosti, spíše než zavádět nefunkční strategie represí, které hraničí s porušováním základních lidských práv a často k tomu také vedou;
t) sestavit rehabilitační programy pro delikventy/uživatele drog jako alternativu k uvěznění, neboť tyto programy se ukázaly být v zemích, které je uplatňují, účinné;
u) zvýšit a zajistit odpovídající finanční prostředky pro informačních opatření nezbytných pro poskytování informací o omamných látkách a prevenci používání drog, zejména ve školách, jak je stanoveno v akčním plánu pro období 2000 - 2004 a omezit negativní dopady užívání drog;
v) klást důraz na posílení informačních opatření v souvislosti s důsledky používání různých typů drog (především syntetických drog), která by měla být založena na vědeckých poznatcích, aby každý mohl být jasně a důrazně varován;
w) definovat a výrazně posílit aktivní účast drogově závislých a uživatelů omamných látek, občanské společnosti, nevládních organizací, dobrovolného sektoru a široké veřejnosti na řešení problémů spojených s užíváním drog, zejména užším začleněním organizací, které se touto oblastí zabývají, do činností horizontální skupiny Drogy a organizováním každoroční evropské iniciativy prevence a experimentálním založením snadno dostupných neformálních center, které budou prosazovat protizákazovou strategii minimalizace poškození uživatelů drog;
x) sestavit zvláštní rozpočtovou kategorii, která podpoří probíhající proces konzultací s příslušnými organizacemi občanské společnosti a nezávislými odborníky z praxe zaměřených na dopady protidrogových politik v řadách občanů ;
y) vytvořit prostředky hodnocení, které dovolují správně zachytit a napravit nedostatky, pokud jde o cíle stanovené protidrogovou strategií EU a umožní dosáhnout dalších vhodnějších opatření a zdrojů;
z) přijmout vhodná opatření, aby se zabránilo využití zisků dosažených prostřednictvím nedoveleného obchodu s drogami pro financování mezinárodního terorismu; ve všech oblastech uplatnit platnou legislativu umožňující zabavení majetku a zabraňující praní špinavých peněz;
aa) připojit ke všem mezinárodním dohodám a zvláště k novým dohodám o spolupráci s třetími zeměmi zvláštní doložku o „protidrogové“ spolupráci, která se stane základní doložkou;
ab) podstatně zvýšit rozvojovou pomoc zemím, které drogy vyrábějí, prostřednictvím stálých programů pro pěstování alternativních plodin a radikálním snížením chudoby a zároveň prozkoumat možnosti prosazování a zabezpečení výroby pro lékařské a vědecké účely, např. u opiátů, a zvážit možnost zahájení pilotních projektů pro průmyslovou výrobu povolených produktů získaných z rostlin uvedených v úmluvě z roku 1961, jako jsou listy z rostliny koka a konopí;
ac) poskytnout a zajistit přístup k substitučním programům se zvláštním odkazem na vězeňské prostředí a podporovat alternativní postupy k uvěznění pro uživatele zakázaných látek nebo pachatele drobných a nenásilných činů v souvislosti s užíváním drog ;
ad) zvýšit výzkum možností využití rostlin, které jsou v současné době zakázané nebo jsou v tzv. šedé zóně, jako např. konopí, opium, listy koky, pro lékařské prostředky, pro účely bezpečnosti potravin, udržitelného zemědělství, alternativní generace zdrojů energie, jako náhrada výrobků na bázi dřeva nebo oleje a další výhodné účely ;
ae) přehodnotit rámcové rozhodnutí o pašování drog, aby zohledňovalo stanoviska, které vyjádřil Parlament, přičemž odpovídající pozornost je věnována zásadám subsidiarity a proporcionality zakotveným ve Smlouvách;
af) provést vědeckou studii zaměřenou na náklady na současné politiky určené pro kontrolu narkotických látek a na jejich přínosy, včetně:
analýzy konopí a jeho různých povolených a zakázaných derivátů, mj. zhodnotit jejich účinek a jejich léčebný potenciál a důsledky politik kriminalizace a možné alternativy; analýzy účinnosti programů distribuce heroinu pod lékařským dohledem pro terapeutické účely s ohledem na cíl snížit úmrtnost v důsledku užívání drog; analýza nákladů na prohibiční politiky s ohledem na personální zabezpečení a finanční zdroje, které jsou nutné k prosazování zákonů a jejich hospodářské, právní a společenské dopady a dopady na životní prostředí; a analýza dopadu současných politik v rámci evropské strategie a celosvětového systému drogové kontroly na nečlenské státy;
ag) naléhavě vyzývá vlády a národní parlamenty, aby přijaly účinná opatření a zabránili pronikání drog do vězení;
2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě a Evropské radě a pro informaci také Komisi, vládám a parlamentům členských států, Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost, Radě Evropy a Organizaci spojených národů a jejím zvláštním agenturám.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Protidrogová strategie EU nesmí být založena na ideologii, nýbrž na vědeckých poznatcích, které musí být výchozím bodem jakékoli seriozní strategie navržené pro boj proti šíření drog a nelegálním aktivitám, které jsou s tímto spojeny.
Spotřeba omamných látek v Evropě roste, což je jasným důkazem toho, že represivní politiky a politiky zákazu prosazované členskými státy, jsou v boji s obchodováním s drogami, které je hlavním zdrojem financí organizovaného zločinu a terorismu, zcela bezmocné.
Ze studie, které se zúčastnilo 7600 mladých lidí (ve věku 15 až 24 let) a kterou z pověření Komise prováděl Eurobarometer v dubnu a květnu roku 2004, vyplývá, že v evropských zemích je velice jednoduché získat drogy a že hlavním důvodem k užívání těchto látek je zvědavost a pokušení vymykat se ze společenských konvencí.
Údaje dostupné ve výroční zprávě lisabonského monitorovacího centra za rok 2003 konkrétně ukazují, že „ konopí zůstává i nadále nejpoužívanější drogou v EU, přičemž mnoho zemí udává, že úroveň celoživotní prevalence je více než 20 % běžné populace. Konzervativní odhad naznačuje, že nejméně jeden z pěti dospělých občanů v EU někdy zkusil drogu. Ukazatele prozrazují, že zneužívání konopí v EU stoupá, v některých zemích se však tento nárůst stabilizoval, i když na hranici, kterou je možné obecně považovat za historický vrchol.“
Při klasifikaci drog je tudíž nezbytné vyhnout se generalizaci, neboť ne všechny omamné látky mají stejný účinek a - jak ukazují vědecké studie - některé látky (především tzv. „lehké drogy“) nejsou návykové.
Další faktor, kromě nárůstu užívání drog, který by se měl zohlednit v rámci strategie EU, je úmrtnost spojená s užíváním drog: počet úmrtí v důsledku nemoci AIDS se snižuje, zatímco počet úmrtí v důsledku předávkování zůstává na stejné úrovni nebo dále roste.
Je to další statistický údaj, který poukazuje na neodvratnou skutečnost, že současná strategie pro dosažení cíle chránit jednotlivce a zlepšovat zdraví společnosti je nedostačující.
Současná protidrogová strategie nechává zločinecké a teroristické mafie a organizace zcela chladnými; přinejmenším narůstá jejich roční obrat, jak střádají zisky z prodeje drog. Podle celkové statistiky Europolu je zabavování drog soustředěno pouze do několika zemí, ve kterých je zadrženo přibližně 75 % všech zabavených drog na celém světě, pokud jde o jakýkoli druh nelegální drogy. Ze zprávy Europolu o organizovaném zločinu vyplývá, že výroba a pašování drog zůstává i nadále hlavní činností, které se věnují zločinecké skupiny v EU. Žádná další oblast organizovaného zločinu nemá tak vysoké zisky.
U zločinu spojeného s drogami je možné uvažovat o začlenění porušení protidrogových zákonů, zločinů spáchaných pod vlivem zakázaných drog a zločinů spáchaných drogově závislými za účelem financování jejich návyků (především vloupání a krádeže v obchodech) společně se „systematickými“ zločiny páchanými v souvislosti s fungováním nezákonných trhů („války mezi gangy narkomafie“, podplácení vysokých úředníků, apod).
Pro tyto účely by měl být zahájen projekt Společenství, který by zavedl alternativní formy zadržení, aby se potírání drog přestalo zaměřovat výhradně na uvěznění. Protidrogová strategie by měla být považována za formu společenské intervence, která se soustředí na příčiny společenských nepokojů a snaží se zabránit zneužívání drog prostřednictvím zmírnění represivní strategie, která je momentálně zaměřena výhradně na narkomany.
Z tohoto důvodu by strategie zaměřená na snížení dopadu drog měla mít přednost. Opatření, která mají co nejvíce snížit dopad drog na zdraví, snížit počet úmrtí a zmírnit narušování veřejného pořádku, se stala nedílnou součástí protidrogové strategie v mnoha členských zemích a ve většině zemí jednoznačnou politickou prioritou. Zavádění iniciativ, které mají snížit dopad drog, je v publikacích členských států zaměřených na tuto problematiku chápáno jako „velmi důležité“, „velice závažné“, „podstatné“, „priorita“ a „klíčový prvek naší národní protidrogové strategie“.

29.9.2004

NÁVRH DOPORUČENÍ RADĚ B6-0070/2004

v souladu s článkem 114 odst. 1 jednacího řádu
předložila Rosa M. Diez Gonzáles za skupinu PSE
týkající se návrhu protidrogové strategie EU (2005-2012)
Evropský parlament,
­– s ohledem na setkání Rady GAI ve dnech 2. a 3. prosince 2004, na kterém má být posouzen návrh protidrogové strategie EU na období 2005-2012,
– s ohledem na zasedání Evropské rady dne 17. prosince 2004, na němž má být přijat návrh protidrogové strategie EU na období 2005-2012,
– s ohledem na čl. 114 odst. 1 jednacího řádu,
A. vzhledem k tomu, že rámec a priority stanovené v nové protidrogové strategii EU mají sloužit jako základ pro dva na sebe navazující tříleté akční plány EU pro potírání drog (2005-2007 a 2009-2011), po každém z nichž bude následovat jednoleté období hodnocení (2008 a 2012),
B. vzhledem k tomu, že je důležité využít této příležitosti a podpořit a vypracovat efektivní a srozumitelné politiky pro potírání drog,
C. vzhledem k tomu, že je důležité využít této příležitosti ke zlepšení a vytvoření účinných a globálních politik boje proti drogám,
1. obrací se na Radu s následujícími doporučeními:
a) vytvořit skutečnou evropskou protidrogovou politiku zaměřenou na snižování nabídky a poptávky a na informační a hodnotící opatření;
b) prosazovat a vytvořit v členských státech politiky snížení dopadu drog, aniž by bylo jednotlivým členským státům bráněno v přijímaní opatření a provádění pilotních programů v této oblasti;
c) přísně dohlížet na dodržování doložky v mezinárodních smlouvách vztahující se na potírání drog a v této souvislosti požádat, aby byl této doložce udělen statut „výsadní doložky“;
d) zajistit, aby návrhy akčních plánů pro potírání drog (2005-2007 a 2009-2011) byly navrženy Komisí ve spolupráci s Evropským parlamentem, EMCDDA a Europolem a po konzultaci s příslušnými organizacemi občanské společnosti;
2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě a pro informaci také Evropské radě a Komisi.

POSTUP

Název Návrh doporučení Evropského parlamentu Radě k protidrogové strategii EU (2005–2012)
Referenční údaje (2004/2221(INI))
Právní základ čl. 114 odst. 3
Příslušný výbor LIBE
Datum oznámení na zasedání 28. 10. 2004
Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko ENVIDatum oznámení na zasedání 8. 10. 2004Nezaujaté stanovisko ENVIDatum rozhodnutí 20. 9. 2004Návrh usnesení zahrnutý do zprávy B6-0070/2004Datum rozhodnutí
Užší spolupráce
Datum oznámení na zasedání
Zpravodaj(ové) Guisto Catania
Datum jmenování 13. 9. 2004
Předchozí zpravodaj(ové)
Projednání ve výboru 22. 9. 2004 2 .12. 2004
Datum schválení 2. 2. 2004
Výsledek závěrečného hlasování pro: 20 VOTES

proti: 19 VOTES

zdrželi se: 0 VOTES
Členové přítomní při závěrečném hlasování Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mario Borghezio, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Michael Cashman, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, António Costa, Carlos Coelho, Rosa Díez González, Patrick Gaubert, Adeline Hazan, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Bogdan Pęk, Martine Roure, Michele Santoro, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Tatjana Ždanoka
Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování Frederika Brepoels, Panayiotis Demetriou, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Javier Moreno Sánchez, Béatrice Patrie, Gitte Seeberg, Antonio Tajani, Rainer Wieland
Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při závěrečném hlasování
Datum předložení - A6 7. 12. 2004 A6-0067/2004
Poznámky

1 Úř. věst. L 36, 12.2.1993, s. 1.
2 Úř. věst. L 19, 22.1.1997, s. 25.
1 Úř. věst. L 342, 31.12.1996, s. 6.
2 Úř. věst. L 167, 25.6.1997, s. 1.
3 Úř. věst. L 287, 21.10.1997, s. 1.
Úř. věst. C 19, 23.1.1999, s. 1.
Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 76.
Úř. věst. L 47, 18.2.2004, s. 1.