Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, CZE


Čestné prohlášení a osvědčení investorů výzkumu a odborné rady asociace Cannabis is The Cure,z.s. (1) je určeno pro řízení Mgr. Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962 v Olomouci, vedoucího výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), rektora sboru Chrámu Přírody (Church of Nature), spolu investora výzkumu, zakladatele Edukativní konopné kliniky, člena odborné rady a osoby s lékařskou indikací cannabisterapie při získání politického azylu státu Kanada (2), aktuálních stížnostech Evropskému soudu pro lidská práva (3), Evropskému parlamentu a Evropské komisi (4) na rozhodnutí České republiky a dále je určeno pro soudní, trestní, civilní, správní řízení a řízení o náhradě škod (5). V čestném prohlášení a osvědčení adresátům dokládáme a je každému ověřitelné ve veřejných Sbírkách listin členů (6) právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) na www.justice.cz/ a dále na https://nalus.usoud.cz/, na http://nsoud.cz/ a na www.nssoud.cz/, že

 1. Vedoucí výzkumu Mgr. Dušan Dvořák a členové výzkumu sdružení v asociaci Cannabis is The Cure,z.s. společně s partnery na území České republiky (7) investovali ode dne 14.7.1994 do 14.7.2010 více než 4,5 mil. Euro (viz 8) do výzkumných, vzdělávacích, osvětových, zdravotně sociálních a humanitárních veřejně prospěšných projektů a projektů minimalizace rizik realizovaných pod vedením opakovaně vládami oceněného sociálně prospěšného podnikatele, výzkumníka, adiktologa a cannabis terapeuta Mgr. Dušana Dvořáka (9). Investiční projekty byly spojené s vybudováním struktur, ověřováním, testováním, realizací, supervizí, evaluací a inovacemi právního, přírodovědného a národohospodář-ského výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure(10).
 2. Česká republika dne 22.5.2010 (11) s vědomě účelovou a nepravdivou interpretací odmítala zahájit daňové řízení o odečtu ze základu daně a dani darovací daru léčivého konopí a jeho specifických odrůd v hodnotě cca 3 mil. Euro darovaného rodinou Mgr. Dušana Dvořáka zřizovatelům Edukativní konopné kliniky zastoupených Odbornou společností Konopí je lék,z.s.,IČ: 227 27 281 na výzkum realizovaný ve spolupráci s Univerzitou Palackého (12).
 3. Česká republika s vědomě účelovou a nepravdivou argumentací dne 27.10.2010 (Okresní soud v Prostějově, sp.zn. 2T104/2010), resp. dne 9.3.2011 (Krajský soud v Brně, sp.zn. 3To 25/2011) poprvé pravomocně odsoudila Mgr. Dušana Dvořáka za uvedený dar konopí, realizaci výzkumu, výrobky z konopí a jejich podávání členům výzkumu v době právní účinnosti nařízení vlády č. 207/1920 Sb., které zcela uvolnilo výrobu výrobků z konopí (viz sp.zn. 8 Tdo 1231/2011 a II. US 664/12).
 4. Česká republika ode dne 14.7.2010 do 11.9.2019 nikdy nepoložila předběžné otázky Soudnímu dvoru s vědomě nepravdivou argumentací, nejprve v letech 2010 - 2017, že konopí je chemická látka k výrobě chemických drog (prekurzor), o kterých Soudní dvůr nerozhoduje, a zákon o návykových látkách údajně není v §§ 8 a 24 technickým předpisem k výrobě léčiv z konopí. Tuto svévolnou argumentaci následně od roku 2017 Česká republika dvakrát změnila, vždy však v rozporu s fakty, judikaturou a zákonem. Česká republika vždy tvrdila, že neoznámené technické předpisy výroby léku z konopí, nevydávání povolení k výrobě léků z konopí a zcela nepřiměřená regulace a tragické dopady prohibice a nezákonné ochrany kartelů farmaceutických korporací nejsou důvodem pro předložení předběžných otázek Soudnímu dvoru.
 5. Mgr. Dušan Dvořák byl ode dne 19.1.2010 každoročně obviněn za zločin nebo přečin výroby léku z konopí dle § 283 tr. zákoníku, resp. za porušení neoznámených novel předpisů k výrobě konopí jako léku dle §§ 8 a 24 zákona o návykových látkách, s opakovanými zákazy justice o svědectví svědků Mgr. Dušana Dvořáka při hlavním líčení, opakovanými pokusy justice a exekutivy ode dne 4.9.2012 o omezení svéprávnosti Mgr. Dušana Dvořáka a jeho internaci do psychiatrického ústavu pro nebezpečné zločince.
 6. Mgr. Dušan Dvořák pravděpodobně jako první na světě od roku 2011 s lékaři dokládal úspěch cannabisterapie mimo jiné také u fatálních stavů diabetes (dle UZIS je více než 10.000,- lidem ČR ročně amputována diabetická noha). Škody na veřejných a soukromých rozpočtech rodin diabetiků způsobené od roku 2008 do roku 2015 Českou republikou v důsledku kriminalizace výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) asociace vyčíslila na základě podkladů Diabetologického centra v Praze na 200 milionů Euro, a to bez započítání bolestného a vysokých rizik a nákladů v důsledku sociálního vyloučení.
 7. V roce 2016 odmítala Česká republika zachovat a udržet genofond odrůdy Charlottina pavučina darovaný asociaci pro výzkumnickou farmu v Ospělově, resp. Mgr. Dušanu Dvořákovi. Tato odrůda konopí je určena primárně pro těžce epilepticky postižené děti. Stejně tak ode dne 21.3.2008 odmítala Česká republika uznat jako léčivé konopí zcela neomamné odrůdy konopí Friedrich Nietzsche, když na neomamném konopí byla realizována řada klíčových výzkumných objevů v Olomouci již padesátých letech minulého století (13).
 8. Česká republika ode dne 14.7.2010 ani jednou jedinkrát v poznámkách uvedených rozhodnutích neprojednala nebo zcela zapřela advokáty, lékaři a členy výzkumu doložená porušení Úmluvy, Listiny, Zákona, Deklarace a Smlouvy o fungování Společenství. Konkrétně se Česká republika nikdy nevyrovnala s důkazy doloženými fakty nešetřených těžkých ublížení na zdraví členů výzkumu včetně poškození zdraví Mgr. Dušana Dvořáka (III. st. Invalidity), členů jeho rodiny, těžkých ublížení na zdraví úspěšně léčených onkologicky nemocných členů výzkumu s následky smrti dokládané České republice ode dne 11.5.2011 také soudním znalcem v oboru soudního lékařství (14). Všechny tyto zbytečné tragedie vzešly z účelového zabrání léčivého konopí v sídlech zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v Praze, Olomouci a Ospělově - celkově již podvanácté ode dne 18.8.2009 do dne dne 27.8.2019 - s následným obviněním a odsouzením Mgr. Dušana Dvořáka za výrobu konopí jako léku
  1. konaným Českou republikou přes 20 marných žádostí nečinnému ministru vnitra a policejnímu prezidentovi o policejní ochranu výzkumu ode dne 21.9.2009 dosud,
  2. konaným Českou republikou přes řady interpelací nečinných ministrů zdravotnictví,vnitra, spravedlnosti a nejvyššího státního zástupce ode dne 12.1.2010 dosud,
  3. konaným Českou republikou přes desítky trestních a kárných podnětů na justiční korupci a kartel s trestní exekutivou a nešetřené lidské tragedie způsobené členům výzkumu, škody na veřejných a soukromých rozpočtech a absenci nebezpečnosti jednání Mgr. Dušana Dvořáka naplňujícího uvedeným výzkumem všechny tři klíčové principy evropských národních politik (prevence, minimalizace rizik a dostupnost terapie) také právní konstrukcí výzkumu jako výzkumu řádně registrovaných členů asociace a odborných analýz látek v konopí akreditovanými laboratořemi.
  4. Česká republika nikdy věcně nevyvrátila nepřiměřenou regulaci konopí, nedostupnost konopí k výzkumu a legislativní zapření řady moderních aplikačních metod cannabisterapie, stejně tak neprojednala netrestnost skutku Mgr. Dušana Dvořáka (a nejen jeho) také v důsledku doporuče cannabisterapie ošetřujícími lékaři Mgr. Dušanu Dvořákovi.
  5. Česká republika v žádném z trestních řízení nikdy nevyvrátila neexistenci světově ojedinělé choroby stanovené justicí Mgr. Dušanu Dvořákovi za období ode dne 21.3.2008 (15) do 4.9.2012 a potvrzené opětovně justicí a exekutivou v roce 2019 přes zjevnou účelovost světově ojedinělého duševního onemocnění.
  6. Kriminalizace Mgr. Dušana Dvořáka, pokusy justice a trestní exekutivy o právní znevěrohodnění Mgr. Dušana Dvořáka, účelová medializace trestních kauz veřejnoprávními medii dle interpretace justice a exekutivy byla konána přes opakované protesty rodiny Mgr. Dušana Dvořáka, ošetřujících lékařů (16), přes protesty členů výzkumu a soudních znalců, přes protesty občanů, škol, nevládních organizací, odborných asociací, národního koordinátora ve věcech drog Mgr. Jindřich Vobořila, přes protesty primátora Olomouce a poslanců Olomouckého kraje (Martin Novotný, MUDr. Jitka Chalánková, Bc. Zuzana Majerová Zahradníková), přes protesty emeritních rektorů Univerzity Palackého v Olomouci (prof. Jana Mačáková, prof. Josef Jařab), se kterými Mgr. Dušan Dvořák ode dne 17.5.1995 uzavřel smlouvy o spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci (17).
  7. Obvodní část Prahy 3, hlavní město Praha a Ministerstvo práce a sociálních věcí v letech 2010 – 2013 potvrdili justici a exekutivě, že ode dne 14.7.2005 do dne 14.7.2010 v rámci ESF, PPP a komunitních projektů podpořili vybudování infrastruktury a provoz bezbariérového vzdělávání Edukativní konopné kliniky, Ateliér ALF, Bořivojova 90, Praha 3 částkou téměř 500 tisíc Euro a slavnostního otevření prvního oddělení Edukativní konopné kliniky dne 28.9.2009 se osobně účastnil primátor Prahy MUDr. Pavel Bém, rovněž adiktolog (18).
  8. V roce 2018 byl Mgr. Dušan Dvořák spolu s členkou správní a odborné rady asociace Cannabis is The Cure,z.s. Mgr. Radkou Kaňovou odborným editorem českého vydání Velké knihy o léčbě konopím pro 21.století, která je nejobsáhlejší a současně vědecky vysoce aktuální monografií o cannabisterapii na českém trhu odborné literatury (19).

Dne 17.9.2019 přes advokátem Mgr. Dušana Dvořáka doložená stanoviska lékařů o nezbytnosti lázeňské terapie Mgr. Dušana Dvořáka a opakované návrhy advokátky na vyloučení uvedené soudkyně z řízení pro zjevnou podjatost a stažení zjevně účelové obžaloby, vydal dne 18.9.2019 Okresní soud v Prostějově zatykač na Mgr. Dušana Dvořáka (20) a ode dne 18.9.2019 je Mgr. Dušan Dvořák policií hledanou osobou, neboť má být do hlavního líčení dne 29.10.2019 při dalším obviněni za zločin výroby konopí jako léku v roce 2018 umístěn ve věznici, a to na základě rozhodnutí soudkyně Okresního soudu v Prostějově vydávající opakovaně příkazy k domovním prohlídkám výzkumnické farmy v Ospělově, soudkyně následně soudící a odsuzující Mgr. Dušana Dvořáka za výrobu léků z konopí, soudkyně, na kterou bylo ze strany asociace Cannabis is The Cure,z.s. a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky podáno ode dne 18.8.2009 do dne 21.8.2019 mnoho trestních a kárných podnětů, soudkyně důvodně podezřelé ze spáchání zločinů proti lidskosti, soudkyně, která účelově mění argumentaci k nepoložení předběžných otázek Soudnímu dvoru, soudkyně, o které soud rozhodl, že proti Mgr. Dušanu Dvořákovi porušila zákon, viz NS ČR sp.zn. 6 Tdo 1493/2014
V Praze dne 20.9.2019Karel Kranda, Ph.D., předseda odborné rady asociace Ing. Martin Dindoš, člen odborné rady
zástupce investorů výzkumu (21)
1Viz zakladatelské listiny členů asociace ode dne 14.7.2000 a složení členů odborné rady asociace Cannabis is The Cure,z.s. na www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/cannabis/ a schválená usnesení na www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/konference/
2Viz odmítavá rozhodnutí a Evropské komise a Evropského soudu pro lidská práva neprojednat meritorně stížnosti podávaní advokáty, asociaci Cannabis is The Cure,z.s., Mgr. Dušanem Dvořákem a dalšími kriminalizovanými členy napadající nezákonnost rozhodnutí ČR nepoložit předběžné otázky Soudnímu dvoru v letech 2012 - 2019 sp.zn. II. US664/12, IV. US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, I.ÚS 2431/15, II.ÚS3196/15, III.US396/16, IV.ÚS3238/16, II.US1091/2016, III.ÚS3354/16, IV.ÚS2771/18, II.ÚS2804/18 na www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/court-of-justice/
3Evropský soud pro lidská práva bude nejpozději ode dne 28. září 2019 řešit pět právně přípustných stížnosti Mgr. Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962 na porušení základních článků Úmluvy, Listiny a Smlouvy a nálezů a judikatury ESLP, Soudního dvora, Ústavního soudu a Nejvyššího soudu ČR veřejně dostupnými rozhodnutími České republiky v posledních 6 měsících sp.zn. II. ÚS 503/19, IV.ÚS 1153/19, II. ÚS 1524/19, IV. ÚS 2456/19 a II.ÚS 2836/19, viz https://nalus.usoud.cz/ Bude také řešit od roku 2010 opakovaně účelově nepoložené předběžné otázky Soudnímu dvoru ve věci zacházení s konopím, jeho nepřiměřené regulace a nevymahatelnosti neoznámených předpisů §§ 8 a 24 zákona o návykových látkách novelami č. 141/2009 Sb. a 50/2013 Sb., viz www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/european-court/
4Evropská komise, viz www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/european-commission/ ode dne 14.7.2019 šetří pod sp.zn. CHAP (2019) 01221 stížnost asociace Cannabis is The Cure,z.s. na porušení Úmluvy, Listiny, Deklarace, Zákona a Smlouvy rozhodnutími Nejvyššího soudu ČR sp.zn. vůči Mgr. Dušanu Dvořákovi a dalším kriminalizovaným členům asociace Cannabis is The Cure,z.s. sp.zn. 8 Tdo 1231/2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016, 11 Tdo 880/2017, 11 Tdo 1499/2017, 11 Tdo 61/2018, 11 Tdo 426/2018 a 11 Tdo 1455/2018 nepoložit v rozporu s čl. 267 SFEU a judikaturou ESLP č. 3989/07 a č. 38353/07 předběžné otázky Soudnímu dvoru ve věci zacházení s konopím a nevymahatelnosti neoznámených technických předpisů výroby konopí jako léku a potraviny §§ 8 a 24 zákona o návykových látkách novelami č. 141/2009 Sb. a č. 50/2013 Sb., viz www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/poruseni-prava-evropy-a-prava-spolecenstvi/
5Určeno pro spolkové rejstříky členů asociace u krajských soudů, dále Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci sp.zn. 65 A 48/2019 (FÚ), Krajský soud v Brně sp.zn. 29 A 131/2019 (ÚS), 18 Cm 236/16 (ÚP) a 17 Co 164/2019 (ČEZ), Městský soud v Praze sp.zn. 10 A 82/2019 (SZI), 10 A 86/2019 a 10 A 118/2019 (MSp) 14 A 124/2019 (MZ), 15 A 108/2019 (MK), 8A 104/2019 (MK), Nejvyšší soud ČR sp.zn. 24 Cdo 3046/2018 (NSZ ČR) a Nejvyšší správní soud sp.zn. 4 As 338/2019 a 1 As 308/2019 (Msp ČR).
6 Asociace fyzických a právnických osob Cannabis is The Cure,z.s. sdružuje a právně zastupuje členy společenství filantropů, mecenášů a investorů výzkumu European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298, CSC JINE KAFE, Stará 51/4, Pustkovec, 708 00 Ostrava, Datová schránka ID 4ex7c9p, KS v Ostravě sp.zn. L 4845, dále zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, Datová schránka ID 4ex7c9p, Konopná apatyka královny koloběžky první 798 55 Ospělov 6, pošta Hvozd, kterými jsou 1) Otevřená společnost Ateliér ALF,z.s., IČ: 226 80 101, vedená KS v Brně sp.zn. L 22953, 2) Odborná společnost Konopí lék,z.s., IČ: 227 27 281, vedená KS v Brně sp.zn. L 22019 a 3) Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s, IČ: 227 24 303, vedená KS v Brně sp.zn. L25871 jako spoluzakladatele sboru náboženských společenství, společností, spolků a církví Chrám Přírody (Church of Nature), Datová schránka ID 4ex7c9p, Edukativní konopná klinika, 798 55 Ospělov 6, pošta Hvozd, viz sp.zn. II. ÚS 503/19 a KS v Brně sp.zn. L 25 624 a jsou společným spolu zakladatelem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), Slezská 14, 120 00 Praha 2, Datová schránka 4ex7c9p, založeho dne 14.7.2019 po dohodě členů ze dne 1.6.2019 v Ostravě, viz www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/konference/
7 Investiční projekty vedené Mgr. Dušanem Dvořákem byly realizovány v Olomouci, Ospělově a Praze ode dne založení Sananim Olomouc do 14.7.2010 – tzn. data zahájení každoročních trestních řízení Mgr. Dušana Dvořáka za výrobu konopí jako léku a data paralelního dokončení otevření dalších odborných oddělení Edukativní konopné kliniky v Praze (slavnostně dne 11.září 2010).
8Viz názvy a lokalizace investičních projektů pod vedením Mgr. Dušana Dvořáka na http://konopijelek.blogspot.com/
9Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, nositel cen evropských nadací, auditorských společností a vlád včetně ceny vlády ČR za vzdělávání v léčbě konopím (4.12.2009), absolvent Univerzity Palackého (1986, PdF UP, spec. pedagogika), PSTV a Pražská psychoterapeutická fakulta (1994, individuální, rodinná a skupinová psychoterapie, teorie, praxe, supervize), San Diego Univerzity (1995, adiktologie a principy efektivní drogové politiky), Univerzity di Palermo (2000, psychoterapie a adiktologie), Open Royal Academy (2012, cannabisterapie). Česká republika k obhajobě nepravdivých rozhodnutí doložila zcela světově ojedinělou infekční duševní chorobu Mgr. Dušana Dvořáka v letech 2008 – 2012 spojenou s údajným vymizením mozku a neschopnosti se soudit, a to po prezentaci úspěchu cannabisterapie v roce 2011 (spolupráce s MUDr. Irinou Hubeňákovou) při léčbě diabetes doloženou rozhodnutími policie a justice o existenci takovéto lékaři dosud nezaznamenané choroby také v roce 2019 na www.konopijelek.cz/studie/prostejov/
10Investovaných v souladu s nařízením vlády k pěstovaní, vyrobě a distribuci produktů semen Cannabis č. 207/1920 Sb., z toho více než 33 % investic před vstupem ČR do jurisdikce Soudního dvora bylo od zahraničních partnerů.
11Finanční úřad v Konici dne 5.8.2010čj. 11102/10/326930802649 a Finanční ředitelství v Ostravě dne 22.12.2010 č.j. 6975/10-1101-801766 versus rozhodnutí Finančního úřadu Olomouckého kraje dne 4.9.2019 č.j. 1749550/19/3100-11460-800790 o legalitě a legitimitě daru a odečtu daru ze základu daně v roce 2010 versus žaloba na FÚ OK za nečinnost v této věci vedená KS v Ostravě, pob. Olomouci pod sp.zn. 65 A 48/2019
12Okresnímu soudu v Prostějově dne 13.7.2010 (sp.zn. 2T104/2010) zájem na spolupráci na výzkumu - s obviněným - Mgr. Dušanem Dvořákem a zřizovateli Edukativní konopné kliniky osobně potvrdil rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. Lubomír Dvořák, přesto byl Mgr. Dušan Dvořáka odsouzen za výrobu konopí jako léku a majetky smluvně vázané na členy výzkumu zabrány s vědomě nepravdivou argumentací justice, že konopí je prekurzor a není potřeba konopí při zabrání zvážit, přestože to deklaruje policie také na webu policie
15 Datum 21.3.2008 je datem podání a zveřejnění prvního legislativního návrhu Mgr. Dušana Dvořáka a 77 dalších signatářů (nemocných, lékařů, právníků, vědců, umělců ad.) na přiměřenou regulaci pěstování konopí a zastavení kriminalizace léčby, výzkumu a osobní spotřeby konopí a jeho produktů v době platnosti nařízení vlády č. 207/1920 Sb.
16Ošetřující lékaři: MUDr. Dagmar Přikrylová, MUDr. Ivan Krupa, MUDr. Dagmar Šmídová, MUDr. Věra Táborská, MUDr. Miloslav Novák a lékaři odborné společnosti Konopí je lék,z.s.: MUDr. Jana Budařová, MUDr. Radek Matlach, MUDr. Irina Hubeňáková, MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D. Dále znalci: Mgr. Lubomír Smékal, MUDr. Radek Matlach, MUDr. Petr Hřibňák, MUDr. Jiří Švarc a znalecký ústav PN Bohnice dne 12.12.2016 vyloučili údajné absolutní vymizení mozku Mgr. Dušanu Dvořákovi v letech 2008 – 2012 a označili účelové pokusy justice a exekutivy v letech 2012 – 2016 omezovat svéprávnost a ustanovovat Mgr. Dušanu Dvořákovi ochrannou léčbu za nedůvodné!
20Viz web policie – Hledané osoby a přímo na https://dusandvorak.blogspot.com/
21Viz European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298, CSC JINE KAFE, Stará 51/4, Pustkovec, 708 00 Ostrava, Datová schránka ID 4ex7c9p, KS v Ostravě sp.zn. L 4845